Inhoudsopgave

Onderhoud en reparaties aan water-, afvalwater- en stadsverwarmingsnetwerken, evenals scheidersystemen, vormen een cruciaal aspect van het zorgen voor een goed functionerende infrastructuur. Binnen dit uitdagende werkterrein is de inspectie van schachten een taak die met de grootste zorgvuldigheid moet worden uitgevoerd door gespecialiseerde professionals. De complexiteit en inherente risico’s van schachtwerkzaamheden vereisen een diepgaand begrip van veiligheidsprotocollen en gasdetectiemeter om een optimale en ongevallen-vrije uitvoering te waarborgen.

Lokale omstandigheden en verkeersbeheer

Bij de planning van schachtinspecties is de locatie van het mangat van essentieel belang. Niet alleen omvat dit de directe omgeving en de toegankelijkheid van de schacht, maar ook de plaatselijke verkeerssituatie. Het is noodzakelijk om verkeerspatronen te analyseren en zo nodig coördinerende maatregelen te nemen om de veiligheid van zowel werknemers als voorbijgangers te waarborgen. Dit kan onder andere het omleiden van verkeer omvatten, om mogelijke botsingen en ongevallen te voorkomen.
Download onze OLLI brochure

Gevaarlijke gasconcentraties en zuurstoftekort: ex-ox-tox gasdetectie en beheersing

Een specifiek risico dat nauwlettend moet worden gevolgd bij schachtwerkzaamheden is het ontstaan van gevaarlijke gasconcentraties en zuurstoftekort. Deze onzichtbare gevaren kunnen snel een bedreiging vormen voor de gezondheid van werknemers in een afgesloten omgeving zoals een schacht. Om dit risico te beperken en te beheersen, wordt gebruik gemaakt van geavanceerde meetapparatuur, zoals de gecertificeerde gasdetector OLLI. OLLI, uitgerust met gecertificeerde meetfuncties, stelt werknemers in staat om nauwkeurige vrijgavemetingen uit te voeren voordat ze een schacht betreden. Door mogelijke gevaarlijke gasconcentraties en zuurstoftekort te detecteren, kunnen tijdige maatregelen worden genomen om de veiligheid te waarborgen en potentiële gezondheidsrisico’s te minimaliseren.

Gevaren van schachtwerkzaamheden

Werkzaamheden in schachten brengen intrinsieke gevaren met zich mee die niet over het hoofd mogen worden gezien. Een van de meest kritieke aspecten is de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in verschillende aggregatietoestanden – vaste stoffen, vloeistoffen, dampen en gassen. Deze stoffen kunnen zich ophopen in concentraties die schadelijk zijn voor de gezondheid van werknemers. Bovendien is het gevaar van vallen een voortdurende zorg bij schachtwerkzaamheden, en dit risico wordt ook uitgebreid naar tanks, silo’s en containers.

Wat een vrijgave meting van een besloten ruimte?

In de wereld van arbeidsveiligheid en regelgeving is er een essentieel concept dat de sleutel vormt tot het waarborgen van de veiligheid van werknemers die in besloten ruimte werken: vrijgave meten. Overeenkomstig de richtlijnen vertegenwoordigt vrijgave meten een cruciale stap bij het identificeren van potentiële concentraties gevaarlijke stoffen en zuurstofgehaltes vóór en tijdens het werk in besloten ruimte. Het doel van deze metingen is om te bepalen of de atmosfeer binnen de besloten ruimte veilig genoeg is voor werknemers om hun taken uit te voeren.

Bescherming tegen gevaarlijke stoffen: Ex-ox-tox gasdetectie

Vrijgave meten is een proactieve maatregel die getrainde werknemers beschermt tegen verschillende gevaren, vaak aangeduid met afkortingen zoals Ex, Ox en Tox. “Ex” staat voor het gevaar van brandbare en explosieve gassen, “Ox” wijst op het risico van zuurstoftekort en “Tox” duidt op de dreiging van giftige gassen. Deze afkortingen zijn de sleutel tot het begrijpen van de potentiële gevaren in een besloten ruimte en vormen de basis voor veiligheidsmaatregelen.

Vaak voorkomende gevaarlijke stoffen bij schachten

Bij inspecties van schachten komen enkele veelvoorkomende gevaarlijke stoffen naar voren die nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden. Methaan (CH4), kooldioxide (CO2) en waterstofsulfide (H2S) zijn enkele van de belangrijkste boosdoeners. Daarnaast is zuurstofgebrek (O2) ook een reëel gevaar dat serieus moet worden genomen bij het betreden van dergelijke ruimten. Bovendien, zij het minder vaak, wordt ook de aanwezigheid van koolmonoxide (CO) gecontroleerd, vooral omdat dit gas kan ontstaan bij onvolledige verbranding van brandstoffen, zelfs in wegverkeer.

Het belang van regelmatige metingen

Gasmeten ex-ox-tox is geen eenmalige gebeurtenis; het is een doorlopend proces dat periodiek moet worden herhaald om de veiligheid te waarborgen. De dynamische aard van gevaarlijke stoffen en atmosferische omstandigheden benadrukt het belang van regelmatige metingen om ervoor te zorgen dat werknemers altijd worden beschermd tijdens hun werkzaamheden in besloten ruimte.

Een kritische blik vóór de vrijgave meting: zorgvuldige voorbereiding voor veiligheid

Bij het voorbereiden van een vrijgave meting – een essentiële stap in het waarborgen van veiligheid tijdens werkzaamheden in besloten ruimte – zijn er belangrijke overwegingen die nauwgezet moeten worden gevolgd. Een grondige voorbereiding is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat het proces soepel verloopt en dat de veiligheid van werknemers wordt gegarandeerd.

Het juiste apparaat: OLLI gaswaarschuwingsapparaat

Tijdens het uitvoeren van een vrijgave meting is een betrouwbaar gaswaarschuwingsapparaat met gecertificeerde meetfuncties voor explosiebeveiliging, zuurstof en giftige gassen van cruciaal belang. Hier komt ex-ox-tox gasdetectie met de OLLI in beeld. Met certificeringen volgens NEN-EN 60079-29-1, NEN-EN 45544 en NEN-EN 50104 biedt de OLLI de vereiste standaarden om nauwkeurige metingen uit te voeren.

Voorbereidende stappen: Visuele inspectie en displaytest

Voordat de daadwerkelijke vrijgave meting kan plaatsvinden, zijn er enkele belangrijke stappen die moeten worden genomen. Allereerst is het noodzakelijk om de goede werking van het gaswaarschuwingsapparaat te verifiëren. Dit wordt bereikt door middel van een zorgvuldige visuele inspectie en een korte displaytest.
ex-ox-tox gasdetectie

Nauwgezette controle: "Bump test" voor dagelijkse betrouwbaarheid

Om de functionaliteit te waarborgen, wordt het apparaat, inclusief de sonde, onderworpen aan een “Bump Test”. Deze procedure, beschikbaar in het hoofdmenu van de OLLI gasdetector, evalueert de respons van het apparaat op een geschikt testgas. Bovendien wordt de geïntegreerde pomp op werking getest. Deze dagelijkse controle biedt extra vertrouwen in de prestaties van het apparaat.

Periodieke controle: kalibratie en aanpassing

Naast de dagelijkse displaytest, moet een uitgebreidere functionele controle om de vier maanden worden uitgevoerd. De controle omvat een volledige kalibratie en, indien nodig, aanpassing van de sensoren van de gasdetector. Deze procedure kan eenvoudig worden uitgevoerd via het menu-item “Kalibratie/Justering” op de OLLI gasdetector.

Efficiënte documentatie voor toekomstige zekerheid

Het vastleggen van functionele testen en displaytesten van gasdetectors is van onschatbare waarde. Deze documentatie biedt niet alleen inzicht in de geschiedenis van gebruikte apparaten, maar dient ook als belangrijke referentie voor toekomstige inspecties en onderhoud. Ons Esders Connect-portaal biedt een moderne oplossing voor papierloze en ARBO-conforme documentatie, waardoor veilige en efficiënte beheerprocessen worden bevorderd.

Download onze OLLI brochure

De vrijgave meting met de OLLI gasdetector: Stap voor stap

Veiligheid waarborgen staat centraal bij elke stap van werkzaamheden in besloten ruimte, en de doorgangsmeting is geen uitzondering. Deze essentiële fase voorafgaand aan het betreden van een schacht is van vitaal belang om werknemers te beschermen tegen onzichtbare gevaren. Hier is een stap voor stap gids om een succesvolle doorgangsmeting uit te voeren met behulp van de OLLI gasdetector.

Draagbare Gasdetector OLLI

1. Voorbereiding: Zorg ervoor dat zowel de weergavetest als de visuele inspectie succesvol zijn afgerond. Deze voorbereidende stappen zijn cruciaal om de goede werking van het gaswaarschuwingsapparaat te verifiëren voordat je verder gaat.
2. Inbedrijfstelling in schone lucht: Schakel de OLLI gasdetector in in een schone omgevingslucht. Dit biedt een solide basis voor betrouwbare metingen en resultaten.
3. Selecteer en start gebruikssituatie: Kies de juiste gebruikssituatie en start deze vanuit het hoofdmenu van de OLLI. Dit zorgt ervoor dat het apparaat klaar is voor metingen in de specifieke omstandigheden.
4. Gereedheid na sensorinloopfase: Na een korte inloopfase van de sensor is de OLLI gasdetector gereed voor gebruik. Dit markeert het moment waarop metingen veilig kunnen worden uitgevoerd.
5. Betrouwbare gereedheidsindicatie: De OLLI geeft ongeveer elke 10 seconden zowel optische als akoestische signalen af om aan te geven dat hij gereed is voor metingen. Deze voortdurende indicatie verzekert de werker van de betrouwbaarheid van het apparaat.
6. Aflezingen tijdens meting: Tijdens het meetproces kunnen nauwkeurige waarden eenvoudig worden afgelezen op het display van de OLLI gasdetector. Dit biedt een direct inzicht in de huidige atmosferische omstandigheden.
7. Waarschuwing bij grenswaarden overschrijding: Als de vooraf ingestelde grenswaarden worden overschreden, zal de OLLI onmiddellijk een alarm activeren. Dit waarschuwt voor een potentieel risico en vereist onmiddellijke aandacht en actie.
8. Handelen bij alarm: Bij een alarmsituatie is het betreden van de schacht niet toegestaan. Dit moment vereist snelle maatregelen, zoals ventilatie van de ruimte of het gebruik van persoonlijke gasdetectie, voordat verdere werkzaamheden worden uitgevoerd. De veiligheid van werknemers staat altijd voorop.

Ex-ox-tox gasdetectie met de OLLI is een cruciale stap voor elke werknemer die een schacht betreedt. Met zorgvuldige naleving van deze stappen en voortdurende alertheid, kunnen werkomstandigheden in besloten ruimte veiliger worden gemaakt, waardoor de veiligheid van het team voorop blijft staan.

Inschrijven nieuwsbrief

Zorgvuldige controle na de vrijgavemeting: garantie voor voortdurende veiligheid

Wanneer het gaat om werkzaamheden in beperkte ruimtes, zoals schachten, is veiligheid een voortdurende zorg. De atmosfeer in de schacht kan variëren terwijl het werk vordert, waardoor constante monitoring noodzakelijk is. Na de initiële vrijgavemeting blijft het essentieel om de atmosfeer in de schacht nauwlettend in de gaten te houden. Maar hoe pakken we dit aan? Hier komen enkele belangrijke overwegingen:

Draagbaarheid van meetapparatuur: 
De persoon die in de schacht werkt, kan het meetapparaat rechtstreeks op zijn lichaam dragen, wat zorgt voor directe en continue metingen. Deze aanpak waarborgt een real-time beoordeling van de atmosfeer, waardoor snel ingrijpen mogelijk is indien nodig. Dit draagt bij aan een adaptieve en proactieve benadering van veiligheid.

Externe monitoring met behulp van mangatwacht: Dubbele waarborging
Een alternatieve benadering omvat het inzetten van mangatwacht buiten de schacht. Deze goed getrainde professionals kunnen het meetapparaat bedienen via een aangesloten drijvende sonde. Deze methode voorkomt vervuiling van het meetapparaat door de omgevingsomstandigheden in de schacht. Het biedt een extra laag bescherming en verzekert een accurate bewaking.

Download onze voorbeeld offerte OLLI

Deskundigheid als hoeksteen van veiligheid
Wanneer het gaat om het vrijmaken van schachten, zijn competentie en expertise onmisbaar. Conform ARBO-richtlijnen moeten alleen hooggekwalificeerde specialisten deze taak op zich nemen. Deze specialisten hebben grondige training ontvangen en zijn bekwaam in

• Het gebruik van specifieke meetapparatuur en meetmethoden.
• Het identificeren van gevaarlijke stoffen die moeten worden gemeten.
• Het evalueren van bedrijfsomstandigheden, inclusief aard van de afgesloten ruimte, mogelijke installaties en lozingen die de meting kunnen beïnvloeden.

Met het oog op veiligheid: meten van besloten ruimtes in schachten, silo's, tanks en vaten

Het uitvoeren van metingen in besloten ruimtes zoals schachten, silo’s, tanks en vaten vergt uiterste voorzichtigheid en diepgaande kennis van veiligheidsprotocollen. Hierbij is het cruciaal om goed opgeleid personeel en geschikte apparatuur in te zetten om de risico’s tot een minimum te beperken. Strikte naleving van de hierboven genoemde stappen en veiligheidsmaatregelen maakt het mogelijk om potentiële gevaren in een vroeg stadium te herkennen en de veiligheid van werknemers te waarborgen. Hiermee wordt een veilige werkomgeving gecreëerd die voldoet aan hoge standaarden en het welzijn van het personeel op de eerste plaats stelt.

Ex-ox-tox gasdetectie
Opladen en Opslaan
Sondes & testgas