Bij nieuwbouw, onderhoud en reparatiewerkzaamheden is het vaak nodig om huisaansluitingen te ontgassen en opnieuw te begassen. Voorheen werd het overtollige gas meestal via slangen of afblaasbuizen in de atmosfeer afgeblazen. Met het oog op de aanstaande EU-methaanverordening wordt ventileren in de toekomst verboden om de uitstoot van klimaatschadelijk methaan te verminderen. In plaats daarvan is gecontroleerde verbranding van het overtollige gas een veel klimaatvriendelijkere optie, omdat methaan tijdens de verbranding wordt omgezet in minder klimaatschadelijke CO2 en water (H2O). Hiervoor kan een mobiele gasfakkel worden gebruikt, zoals onze Fakkelinstallatie S. Deze fakkel is zeer compact, kan zonder speciaal gereedschap in korte tijd worden opgebouwd en is dus snel klaar voor gebruik. Dit artikel beschrijft de situatie in Nederland. De situatie kan verschillen in andere landen.

Ontgassing van huisaansluiting

Bestaande huisaansluitingen die operationeel zijn, dienen vóór aanvang van onderhoudswerkzaamheden eerst te worden ontgast. Hiervoor worden de dichtstbijzijnde afsluiters in de distributie- of toevoerleiding waarop de huisaansluitleiding is aangesloten, gesloten. Indien nodig moet er vooraf een bypass-leiding worden aangelegd om te voorkomen dat andere huisaansluitingen onbedoeld worden losgekoppeld van de gastoevoer.

Het is gebruikelijk om de gasmeter te demonteren en vervolgens geschikte adapters te gebruiken op de fitting van de gasmeter. Hierdoor kunnen twee apparaten tegelijk worden aangesloten, zowel voor meters met één pijp als voor meters met twee pijpen. Bij een tweepijpsmeter wordt een testdop adapter op de meterbeugel geplaatst. Vervolgens wordt een Y-adapter aangesloten op de adapter en worden de verbindingslangen hierop aangesloten. Hierdoor kan een gasmeetapparaat in huis worden aangesloten om de concentratie in de pijpleiding te meten tijdens het expansieproces, en buiten het huis kan de Fakkelinstallatie S worden aangesloten om het overtollige gas te verbranden. De voordelen hiervan voor het verminderen van de methaanuitstoot zijn hieronder te zien bij het ontgassen van de huisaansluitleiding. De gesloten fittingen in huis, zoals de meterkraan en/of hoofdafsluiter, kunnen nu worden geopend en het overtollige gas kan op een gecontroleerde en veilige manier worden verbrand totdat de leiding drukloos is. Een kleine hoeveelheid restgas blijft vaak achter in de leiding of wordt met lucht weggespoeld.

Ingebruikname huisaansluiting

Nadat het werk aan de netaansluiting is voltooid of nieuwe leidingen met succes zijn getest volgens de Nederlandse norm NEN 7244:2019, moeten ze opnieuw begast worden. Voor dit doel kan dezelfde opstelling worden gebruikt als voor het ontgassen dat eerder is beschreven. Een voordeel van deze aanpak is dat de gaszuiverheid van de huisaansluitleiding vrijwel direct aan het einde van de leiding kan worden bepaald tijdens het spoelproces en niet aan het einde van de slang, afblaasbuis of gasfakkel, zoals voorheen het geval was. Dit betekent dat onnodige methaanemissies kunnen worden vermeden omdat de gaszuiverheid op een eerder punt in de hele opstelling wordt bepaald en het doorspoelproces dus sneller kan worden voltooid. Afhankelijk van de lengte van de slang naar de fakkel of naar geschikte meetpunten (bijvoorbeeld onze verbindings manifold) kan dit een aanzienlijke potentiële besparing betekenen. Hoewel de volumes die bespaard kunnen worden door een enkele leiding klein zijn bij huisaansluitingen, kan het cumulatieve effect van dergelijke maatregelen in veel toepassingen, bijvoorbeeld in een jaarbalans, leiden tot een aanzienlijk emissiereductiepotentieel.

Het gebruik van de eerder beschreven Fakkelinstallatie S, inclusief het meten van de gasconcentratie, is zowel vanuit ecologisch als economisch oogpunt de moeite waard. Als bedrijfsrichtlijnen en lokale voorschriften dit toelaten, kunnen dergelijke activiteiten door één persoon worden uitgevoerd. De beschreven procedure is vanuit veiligheidsoogpunt zinvol, omdat de gasconcentratie op voldoende afstand van de fakkel wordt gemeten, waardoor er geen risico op lichamelijk letsel (brandwonden, gehoorschade) bestaat.

Het debiet en de hoeveelheid methaan die tijdens het ontgassingsproces wordt afgefakkeld, kunnen worden geregistreerd en gemeten met de onderstaande apparaten en accessoires. Hiervoor zijn ook de verbindingsslang en een adapter T-stuk nodig. Vooral de geregistreerde hoeveelheid methaan moet in de toekomst worden gerapporteerd aan de relevante autoriteiten als onderdeel van de aankomende EU-verordening inzake methaan.