Menu

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor Esders B.V. december 2020 uitgegeven door Esders B.V. gevestigd te Tilburg,

Artikel 1 Algemeen/Toepasselijkheid
1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Voorwaarden: de onderhavige algemene levering- en betalingsvoorwaarden; Leverancier: Esders B.V. gevestigd te Tilburg; Wederpartij: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of andere entiteit die met leverancier een overeenkomst sluit of heeft gesloten, of aan wie door of namens de leverancier een aanbod of offerte wordt of is gedaan of gericht, of aan wie of in opdracht van wie, door of namens de leverancier een levering wordt of is gedaan, of een opdracht of ten behoeve van wie door of namens de leverancier een of meer diensten worden of zijn verricht.
1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die de leverancier doet, op alle overeenkomsten die ze sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen leverancier en wederpartij gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2 Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als wederpartij aan leverancier gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag leverancier uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen: – zijn gebaseerd op levering af fabriek/magazijn hoofdvestiging Duitsland (Haselünne); – zijn exclusief btw, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten; – zijn exclusief kosten voor verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering; – zijn exclusief kosten van montage, installatie en inbedrijfstelling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in welk laatste geval genoemde kosten afzonderlijk worden gespecificeerd. Voor orders of leveringen met een netto factuurbedrag van minder dan € 300,- en voor alle service- en reparatieopdrachten wordt een bedrag ad minimum € 25,00 aan verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.
2.4. De leverancier is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst; de kosten hiervan zullen aan de wederpartij worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave.

Artikel 3 Rechten van intellectuele eigendom
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt leverancier de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van leverancier ongeacht of aan wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De wederpartij is aan leverancier per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000,–. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.3. De wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door leverancier gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is de wederpartij aan leverancier een boete verschuldigd van € 1.000,– per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4 Risico
4.1. Het risico van in- en uitladen, het vervoer (transport) en de montage, installatie en bedrijfsstelling van de goederen, komt te allen tijde voor de wederpartij.

Artikel 5 Levering en levertijd
5.1. De levertijd en/of de uitvoeringsperiode worden door de leverancier bij benadering vastgesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat de leverancier ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.3. De levertijd en/of de uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4. A. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke leverancier bekend waren toen hij de levertijd en/of de uitvoeringsperiode
vaststelde, kan de leverancier de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit
te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van de leverancier kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dat toelaat.
B. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van leverancier kan worden ingepast zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning het toelaat.
C. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door de leverancier, wordt de
levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van de  leverancier kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dat toelaat.
D. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Overschrijding van een levertijd of leveringstermijn geeft de wederpartij niet het recht om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden dan wel afname van de goederen te weigeren. In geval van excessieve overschrijding van de levertijd of leveringstermijn zullen partijen met elkaar in overleg treden.
E. De wederpartij dient eventuele tekorten, manco’s en beschadigingen binnen 24 uur na de levering schriftelijk rechtstreeks aan de leverancier te melden, bij gebreke waarvan de goederen geacht zullen worden de wederpartij in goede orde, compleet en zonder schade of beschadigingen te hebben bereikt.

Artikel 6 Prijswijziging
6.1. Prijswijziging en stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mag door leverancier worden doorberekend aan de wederpartij als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
6.2. De wederpartij is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom op de eerstgenoemde overeengekomen betalingstermijn.

Artikel 7 Onuitvoerbaarheid van de opdracht
7.1. Leverancier heeft het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedsfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
7.2. Als overmacht opleverende omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis worden in elk geval onder meer beschouwd: brand, ontploffing, blikseminslag, overstroming, aardbeving, storm, sneeuw, vorst en andere weersomstandigheden, staking, werkonderbreking, bovenmatig (ziekte)verzuim van personeel, arbeidsonrust, maatschappelijke onrust, overheidsmaatregelen en/of voorschriften die nakoming van verbintenissen verhinderen, vertragen of anderszins bemoeilijken, gebrek aan transportmiddelen, onbegaanbaarheid of onbereikbaarheid van enig in aanmerking komende transportroute of wijze van transport, storingen of onderbreking in de verstrekking, levering of beschikbaarheid van energie.
7.3. Indien de leverancier door overmacht is verhinderd enige verbintenis jegens de wederpartij na te komen, de overmacht situatie naar het oordeel van de leverancier van blijvend of langdurige aard is (meer dan zes maanden), kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst volgens de wet en de daaraan verbonden gevolgen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1. De leverancier is aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de leverancier toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in  aanmerking, die schade waartegen de leverancier verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
8.2. Als het voor de leverancier ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door de leverancier voor de onderhavige overeenkomst (exclusief btw) in rekening is gebracht.
8.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a. Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. De wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. b. Opzichtschade. Onder opzicht schade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. De wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. c. Schade veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van de leverancier.
8.4. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan – door of namens de wederpartij aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
8.5. De wederpartij vrijwaart de leverancier voor alle aansprakelijkheid van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door de leverancier geleverde producten en/of materialen.

Artikel 9 Garantie
9.1. De leverancier staat voor een periode van 12 maanden na levering in voor een goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
De leverancier staat gedurende deze periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan de leverancier worden teruggezonden. Daarna zal de leverancier de keuze maken of hij:
– de zaak herstelt;
– de zaak vervangt;
– de wederpartij crediteert voor een evenredig
deel van de factuur.
9.2. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van de geleverde zaak, dan staat de leverancier voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal de leverancier dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de wederpartij.
9.3. De wederpartij moet de leverancier in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.
9.4. De wederpartij kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van de leverancier heeft voldaan.
9.5. A. geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van: normale slijtage; onoordeelkundig gebruik; niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; installatie, montage, wijziging of reparatie door de wederpartij of door derden.
B. geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door de wederpartij zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.
C. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van de wederpartij.

Artikel 10 Reclamaties
10.1. De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij de leverancier heeft gereclameerd.

Artikel 11 Niet-afgenomen zaken
11.1. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van de wederpartij. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen. De leverancier mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6.90 BW.

Artikel 12 Betaling
12.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van de leverancier of op een door de leverancier aangewezen rekening.
12.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop: contant; b. bij termijnbetaling: 40% van totale prijs bij opdracht; 50% van totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen bij aanvang van de werkzaamheden; 10% van totale prijs bij oplevering. c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.
12.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de wederpartij verplicht op verzoek van de leverancier een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de wederpartij hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. De leverancier heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de wederpartij te verhalen.
12.4. Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op de leverancier te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van de leverancier of de gerechtelijke schuldsanering op de leverancier van toepassing is.
12.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als: a. een betalingstermijn is overschreden; b. de wederpartij failliet is gegaan of surseance van betaling heeft aangevraagd; c. beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd; d. de wederpartij (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; e. de wederpartij (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
12.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij direct rente aan de leverancier verschuldigd. De rente bedraagt 18% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een
gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
12.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij aan de leverancier alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 40,– en maximaal € 6.775,-..
12.8. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
a. over de eerste € 2.500,– 15%
b. over het meerdere tot en met € 5.000,– 10%
c. over het meerdere tot en met € 10.000,– 5%
d. over het meerdere tot en met € 200.000,– 1%
e. over het meerdere vanaf € 200.000,– 0,5%
Als de werkelijke gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
12.9. Als de leverancier in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die in verband met deze procedure zijn gemaakt, voor rekening van de wederpartij.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
13.1. Na de levering blijft de leverancier eigenaar van geleverde zaken zolang de wederpartij: a. tekort schiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten; b. voor verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen; c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
13.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud berust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
13.3. Nadat de leverancier zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. De wederpartij laat de leverancier toe de plaats te betreden, waar deze zaken zich bevinden.
13.4. Als de wederpartij geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan de leverancier te verpanden.

Artikel 14 Beëindiging
14.1. Als de wederpartij de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van de leverancier en de leverancier hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. De leverancier heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
15.2. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de leverancier neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. De leverancier mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

A. Bijzondere voorwaarden ter zake van inspectie-, kalibratie- en onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 16 Inspectie, kalibratie, onderhoud
16.1. Algemeen: In geval de leverancier in opdracht en voor rekening van de wederpartij inspectie-, kalibratie- en onderhoudswerkzaamheden op locatie bij de wederpartij verricht, dan gelden de hierna volgende bepalingen van deze voorwaarde naast een aanvulling op de hiervoor in de artikelen 1 tot en met 15 bepaalde, tenzij hier nader uitdrukkelijk van wordt afgeweken.
16.2. Onder “leverancier” wordt terzake van montage en/of installatiewerk mede verstaan, de bij het montage of installatiewerk ingeschakelde derdeuitvoerder die namens de oorspronkelijke leverancier het werk uitvoert.
16.3. Onder “werk” wordt verstaan het door de leverancier verrichten van inspectie- kalibraties onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 17 Uitvoering van het werk
17.1. De wederpartij zorgt ervoor dat de leverancier zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: gas, water en elektriciteit; verwarming;
afsluitbare droge opslagruimte; op grond van de Arbowet en –regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
17.2. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van de leverancier, van de wederpartij en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
17.3. Wanneer de wederpartij zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de wederpartij alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van de leverancier dit toelaat. De wederpartij is aansprakelijk voor alle voor de leverancier uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 18 Oplevering van het werk
18.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: a. de wederpartij het werk heeft goedgekeurd; b. het werk door de wederpartij in gebruik is genomen; neemt de wederpartij een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.
18.2. Keurt de wederpartij het werk niet goed dan is hij verplicht het onder opgave van reden schriftelijk kenbaar te maken aan de leverancier.
18.3. Keurt de wederpartij het werk niet goed dan zal hij de leverancier in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
18.4. De wederpartij vrijwaart de leverancier voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

B. Bijzondere voorwaarden betrekking hebbende op voor gebruik beschikbaar gestelde apparatuur

Artikel 19 Voor gebruik beschikbaar stellen van apparatuur. Dit betreft zowel huur- als leentoestellen.
19.1. Het voor gebruik beschikbaar stellen van apparaten (waaronder zijn te verstaan alle ter beschikking gestelde voorwerpen, daaronder mede inbegrepen pluggen, kabels, etc.) geschiedt uitsluitend op de navolgende voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
19.2. De wederpartij dient op zorgvuldige wijze met het apparaat om te gaan en ervoor te zorgen dat het apparaat overeenkomstig zijn toepassing
wordt gebruikt. Bij de bediening dienen de bedieningsvoorschriften en eventuele andere instructies van leverancier te worden opgevolgd.
19.3. Het apparaat dient in oorspronkelijke staat bij de leverancier te worden terugbezorgd. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier niet toegestaan enige verandering aan/op het apparaat te brengen of te laten brengen; ook niet tijdelijk.
19.4. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier niet toegestaan het apparaat te verhuren of anderszins aan een
ander in gebruik te geven.
19.5. Het is niet toegestaan het apparaat buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de leverancier.
19.6. Het apparaat dient zorgvuldig te worden beschermd tegen risico van beschadiging of vermissing.
19.7. Het apparaat dient schoon te worden geretourneerd. Bij niet nakomen van deze verplichting kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht met een minimum van € 25,-.
19.8. Met aanvaarding van de beschikbaar gestelde apparatuur wordt erkent dat de apparatuur, zoals vermeld op de leverbon, volledig, in goede algehele conditie en zonder zichtbare gebreken is ontvangen.
19.9. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade van de leverancier, die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de gebruiksperiode of anderszins verband houdende met het gebruik van het apparaat.
19.10. In geval van kenbare of waarneembare schade is het niet toegestaan het apparaat te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade.
19.11. De wederpartij dient de leverancier zo spoedig mogelijk te informeren over: a. Het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan het apparaat ontstaat of redelijkerwijze kan ontstaan; b. Defect raken van het apparaat; c. Vermissing van of anderszins verlies van het apparaat, onderdelen of toebehoren; d. Beslaglegging op het apparaat en over andere omstandigheden waarover de verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.
Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is de wederpartij daarnaast verplicht onmiddellijk melding te doen bij de politie ter plaatse.
19.12. De wederpartij is aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en vermissing en verplicht zich deze schade aan Esders B.V. te vergoeden.
19.13. In geval bij beschadiging herstel nog mogelijk is, verplicht de wederpartij zich tot vergoeding van alle kosten die met de reparatie gemoeid zijn.
19.14. De leverancier is niet aansprakelijk voor veroorzaakte schade door gebruik van gebruikt apparaat.
19.15. Apparatuur die niet binnen de afgesproken periode wordt geretourneerd aan de leverancier, wordt in rekening gebracht.

C. Bijzondere voorwaarden betrekking hebbende op software en advisering

Artikel 20 Software
20.1. Algemeen: De hierna volgende bepalingen van deze voorwaarden gelden naast en in aanvulling op het hiervoor in de artikelen 1 tot en met 19 bepaalde, tenzij hierna daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
20.2. Onder “Programmatuur” wordt verstaan, computer-programma(s) vastgelegd op voor computer leesbare dragers of voor computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie, ongeacht welke vorm deze documentatie heeft.
20.3. Onder “Standaardpakket” wordt verstaan, algemeen beschikbare en niet speciaal voor een wederpartij ontwikkelde Programmatuur, al dan niet ten behoeve van de wederpartij aangepast, gewijzigd of uitgebreid.
20.4. De wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing van programmatuur en van hardware en van de door en/of namens de leverancier te verlenen of verleende diensten.
20.5. Indien ingevolge de overeenkomst door de wederpartij materiaal, apparatuur en/of gegevens en informatie (waaronder mede
begrepen gegevens en informatie op informatiedragers) ter beschikking dient of dienen te worden gesteld, is de wederpartij ervoor verantwoordelijk dat deze voldoen aan de voor de uitvoering van de overeenkomst toepasselijke specificaties.

Artikel 21 Standaardpakket
21.1. Indien de leverancier de wederpartij het recht tot gebruik van een door de leverancier ontwikkeld standaardpakket verleent, omvat dit slechts het niet-exclusieve recht tot gebruik van het Standaardpakket op de wijze als hierna omschreven.
21.2. Indien en voor zover door de leverancier geen andere voorwaarden zijn gesteld, is de wederpartij gerechtigd voor beveiligingsdoeleinden ten hoogste twee back-up kopieën van het Standaardpakket te maken; deze kopieën zullen alleen mogen worden gebruikt ter vervanging van onbruikbaar geraakt origineel materiaal. De kopieën moeten worden voorzien van dezelfde labels en dezelfde indicaties als het originele materiaal.
21.3. Zonder de voorafgaande schriftelijk toestemming van de leverancier zal het gebruiksrecht ten aanzien van een Standaardpakket niet aan derden mogen worden overgedragen. Het is de wederpartij voorts niet toegestaan om een Standaardpakket of enige kopie daarvan te wijzigen, te verkopen, te verhuren, te vervreemden, aan derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen, dan wel ten behoeve van derden te (doen) gebruiken, of tot voorwerp van een zekerheidsrecht te maken.
21.4. De broncode van de programmatuur van een standaardpakket zal aan de wederpartij niet ter beschikking worden gesteld.
21.5. De eigendom van het standaardpakket en de rechten van industriële en intellectuele eigendom ten aanzien van het Standaardpakket blijven bij de leverancier berusten en zullen door de wederpartij worden gerespecteerd. De wederpartij zal aanduidingen betreffende rechten van industriële of intellectuele eigendom, zoals auteursrechtaanduidingen, niet verwijderen en niet onleesbaar of onherkenbaar maken.
21.6. De leverancier is gerechtigd te onderzoeken of de wederpartij de programmatuur gebruikt op een wijze die overeenstemt met deze algemene voorwaarden. De wederpartij verplicht zich aan een dergelijke audit mee t werken en de leverancier daartoe toegang tot de locatie te verschaffen.

keyboard_arrow_up