Inhoudsopgave

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voor gasdetectie zijn essentiële apparaten en uitrusting die individuen dragen of gebruiken om zichzelf te beschermen tegen de risico’s van gevaarlijke gassen in diverse werkomgevingen. Deze PBM’s spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid van werknemers en het minimaliseren van de blootstelling aan schadelijke gassen.

De bescherming van werknemers tegen mogelijke gezondheidsrisico’s op de werkplek is een kwestie die diepgaand en veelzijdig is. In Nederland vormen verschillende richtlijnen, regelgeving en technische voorschriften, zoals NEN-EN normen, de kern van arbeidsveiligheid en de bescherming van werknemers op hun werkplek. Deze bronnen, die op maat zijn gemaakt voor specifieke toepassingen, behandelen een breed scala aan situaties en gevaren, variërend van elektrische schokken, brand, explosies en vallen tot de omgang met gevaarlijke stoffen en gassen.

Het landschap van voorschriften en maatregelen omvat niet alleen generieke instructies, maar ook gedetailleerde voorschriften die gericht zijn op specifieke risico’s. Deze omvatten:
 • Bescherming tegen gevaarlijke stoffen en media: Dit omvat richtlijnen voor het veilig omgaan met potentieel schadelijke stoffen en media om blootstelling en risico’s te minimaliseren.
 • Beheer van Zuurstoftekort en -overmaat: De voorschriften bevatten instructies om te beschermen tegen situaties waarin er te weinig of te veel zuurstof aanwezig is.
 • Explosiepreventie: Hier worden maatregelen genoemd om het risico op explosies te verminderen, waardoor zowel werknemers als de werkomgeving beschermd worden.
 • Bescherming tegen biologische risico’s: Met het oog op mogelijke infectiegevaren worden voorschriften gegeven om blootstelling aan biologische stoffen te minimaliseren.
 • Stralingsveiligheid: Deze maatregelen zijn bedoeld om werknemers te beschermen tegen de gevaren van straling.
 • Temperatuurregulatie: De voorschriften benadrukken het belang van bescherming tegen extreme temperaturen, zowel hitte als kou.
 • Bescherming tegen mechanische risico’s: Dit omvat richtlijnen voor het voorkomen van verwondingen door mechanische gevaren.
 • Elektrische veiligheid: Voorschriften voor veilig omgaan met elektrische apparatuur en situaties, om elektrische risico’s te minimaliseren.
 • Valpreventie: Instructies en maatregelen om het risico op vallen op de werkplek te verminderen.
 • Bescherming tegen verspilling en morsen: Voorschriften om het risico van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen te verminderen.
 • Beheer van fysieke belasting: Deze maatregelen richten zich op het verminderen van gezondheidsrisico’s door overmatige fysieke belasting.
Download onze OLLI brochure
Persoonlijke beschermingsmiddelen gasdetectie

Veiligheid voorop: Persoonlijke beschermingsmiddelen gasdetectie belangrijker

PBM’s zijn vaak nodig, veiligheidsmaatregelen essentieel, bijv. bij schachtwerk voor valpreventie.
Wij, fabrikant van een gasdetectiemeter, en onze klanten vinden veiligheid cruciaal, vooral bij explosies, vreemde gassen en zuurstoftekort. Deze gassen zijn onderverdeeld in brandbare/explosieve (Ex), giftige (Tox) en zuurstof (Ox) categorieën, elk met specifieke risico’s voor persoonlijke bescherming.

Bij brandbare/explosieve gassen (Ex) zijn ontstekingsbronnen te vermijden. Bij giftige gassen (Tox) is monitoring en filtratie noodzakelijk. Zuurstoftekort (Ox) kan duizeligheid en verstikking veroorzaken, dus voortdurende alertheid is vereist.
Passende PBM’s en gasdetectie zijn fundamenten voor uitgebreide persoonlijke bescherming, niet alleen fysiek, maar ook voor gemoedsrust bij taken.

De waarde van PBM’s en gasdetectie is onbetwistbaar, ze creëren een veilige werkomgeving en verminderen risico’s in explosieve, giftige of zuurstofarme situaties. Door deze maatregelen voelen individuen zich met vertrouwen in hun taken, wetende dat hun welzijn beschermd is.

Download hier een voorbeeld offerte van onze OLLI

Verscheidenheid in gassen en hun risico's

Brandbare en explosieve gassen (Ex):
Bepaalde concentraties van brandbare gassen kunnen in combinatie met lucht een explosieve atmosfeer vormen. Methaan, propaan en butaan zijn enkele voorbeelden. Omgaan met deze gassen vraagt om speciale maatregelen ter beperking van brand- en explosiegevaar.

Giftige gassen (Tox):
Giftige gassen kunnen de gezondheid ernstig schaden en zelfs levensbedreigend zijn. Sommigen zijn kankerverwekkend, terwijl andere het zenuwstelsel aantasten of ademhaling beïnvloeden. Koolmonoxide, kooldioxide en zwavelwaterstof zijn voorbeelden. Bescherming tegen deze gassen vraagt om grenswaarden voor blootstelling en juiste beschermingsmiddelen.

Zuurstof (Ox):
Het zuurstofgehalte in lucht is essentieel voor persoonlijke veiligheid. In sommige situaties kan zuurstof verdrongen worden door andere gassen, wat ademhalingsproblemen veroorzaakt. Vooral in afgesloten ruimtes of containers moet men voorzichtig zijn vanwege het risico op zuurstoftekort en het belangrijk deze enkel te betreden uitgerust met persoonlijke gasdetectie.

Veiligheid eerst: gasdetectie toepassingen

Gassen (Ex, Ox en Tox) zijn vaak kleurloos, geurloos en smaakloos, wat detectie zonder hulpmiddelen bemoeilijkt.
Gasdetectors, zoals onze multi gas detector OLLI met geaccrediteerde meetmogelijkheid, spelen een cruciale rol in het beschermen van mensen tegen gevaarlijke gassen. Ze meten de concentratie van deze gassen in de omgevingslucht en slaan alarm bij overschrijding van bepaalde niveaus. Gasdetectors zijn onmisbaar voor persoonlijke veiligheid en kunnen medewerkers tijdig alarmeren voor mogelijke risico’s.

Juiste scholing en kennis zijn van groot belang voor werknemers, vooral voor hen die opereren in omgevingen met potentieel gevaarlijke gassen. Een begrip van de basisprincipes van persoonlijke bescherming en correcte toepassing van beschermende apparatuur, zoals gasdetectors, zijn van essentieel belang om het risico op ongevallen of gezondheidsproblemen door gevaarlijke gassen te minimaliseren.

Keuzes in PBM’s voor persoonlijke veiligheid

In het streven naar veiligheid worden verschillende soorten gasdetectors ingezet: stationair, mobiel en draagbaar. Draagbare gasdetectors worden onderverdeeld in enkelvoudige en meervoudige varianten. Meervoudige gasdetectors meten tot zeven gassen gelijktijdig, afhankelijk van het model. Aan de andere kant zijn enkelvoudige gasdetectors gekalibreerd voor specifieke gassen en waarschuwen enkel bij verhoogde concentraties van dat ene gas, bijvoorbeeld koolmonoxide (CO) of zuurstoftekort.
De meetfunctie van deze apparaten wordt ondersteund door certificeringen die voldoen aan nationale en internationale normen. Dit wordt vaak aangeduid als “meetdeskundigheid”, “functionele test” of “actieve explosiebeveiliging”. Deze certificeringen zijn in overeenstemming met de volgende normen:

 1. NEN-EN 60079-29-1 voor brandbare gassen
 2. NEN-EN 45544 voor giftige gassen (wordt in de toekomst vervangen door NEN-EN 62990-1)
 3. NEN-EN 50104 voor zuurstof

De BG RCI (Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor grondstoffen en de chemische industrie) houdt een register bij van geschikte gasdetectors die voldoen aan de criteria van de bovengenoemde normen en zo de laatste stand van de techniek vertegenwoordigen.

Deskundige certificatie voor onbelemmerde metingen

Binnen het kader van persoonlijke veiligheid tegen gevaarlijke gassen zijn voortdurende bewaking, regelmatig onderhoud van apparaten en naleving van geldende normen en voorschriften onmisbaar. Een diepgaand inzicht in de risico’s en correcte voorzorgsmaatregelen is noodzakelijk om de bescherming van individuen te waarborgen.
Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief