Brochure Affakkelinstallatie ontvangen?

In een eerdere blogpost “Methaanemissie reduceren in het gasdistributienetwerk door middel van affakkelen”. hebben we al vermeld dat er wordt gewerkt aan een EU-verordening om de methaanemissies te verminderen. Het ontwerp van de EU-strategie voor methaan is al officieel beschikbaar in alle EU-lidstaten en wordt momenteel afgerond. De raad van de Europese Unie keurde de verordening over methaanemissies in de energiesector op 27 mei 2024 definitief goed.

De regelgeving van de toekomstige verordening zal leiden tot aanzienlijke veranderingen in de gasdistributienetwerkactiviteiten. Voornamelijk intrinsieke emissies (lekken) en operationele emissies (bijvoorbeeld tijdens de inbedrijfstelling of buitenbedrijfstelling van gasleidingen zullen worden aangepakt. Er komen verregaande specificaties voor de detectie en reparatie van lekken (LDAR = Leak Detection and Repair) en voorschriften voor het affakkelen en afblazen.

In deze blogpost willen we ons richten op de beperkingen en voorschriften voor affakkelen en afblazen. Is het toegestaan om überhaupt aardgas af te blazen? Wanneer is affakkelen toegestaan? Aan welke eigenschappen moet een gasfakkel voldoen?

Terminologie en regelgeving

Allereerst moeten we de terminologie verduidelijken. De EU-verordening inzake methaanemissies spreekt van “routinematig affakkelen”, dat in de toekomst verboden zal worden. Routinematig affakkelen verwijst naar “affakkelen tijdens de normale productie van olie of fossiel gas”, hiermee worden bijvoorbeeld de hoge fakkels in olievelden of raffinaderijen bedoeld. De mobiele gasfakkels van Esders worden gebruikt op het gebied van gasdistributie en vallen niet onder de term routinematig affakkelen. Het algemene verbod op routinematig affakkelen is dus niet van toepassing op het gebruik van onze gasfakkels.

Affakkelen en afblazen in de EU-methaanverordening

In hoofdstuk 3, artikel 15 (van de EU-methaanverordening), wordt een grote verscheidenheid aan regels, beperkingen en uitzonderlijke gevallen van het affakkelen en afblazen van aardgas in het distributiesysteem gespecificeerd. Wanneer een bepaalde hoeveelheid methaan uit een pijpleidingsectie moet worden verwijderd, kan een bovenliggende procedure worden samengevat als een toegestane opeenvolging van maatregelen:

  1. Gasrecycling: Omleiden naar andere pijpleidingsecties, tussenopslag, gebruik ter plaatse.
  2. Affakkelen: Toegestaan, indien gasrecycling technisch niet mogelijk is.
  3. Afblazen: Alleen toegestaan als affakkelen technisch niet mogelijk is, bijvoorbeeld door onvoldoende ontstekingscapaciteit of om veiligheidsredenen.

Het affakkelen van gas is dus geenszins verboden en blijft een effectieve maatregel om de operationele methaanuitstoot in het gasdistributienet te verminderen. Vaak is het slechts gedeeltelijk mogelijk om gas tijdelijk op te slaan of af te voeren en blijft er een bepaalde restdruk in het leidingtraject achter. Ook dit restgas moet in de toekomst na inwerkingtreding van de nieuwe regeling worden afgefakkeld.

Het afblazen van gas in de atmosfeer wordt daarentegen alleen als laatste redmiddel gebruikt, en dan alleen in die gevallen, waarin er zorgen om de veiligheid of technische problemen zijn. Zoals bijv. wanneer er niet kan worden afgefakkeld, omdat het gasmengsel niet ontvlambaar is.

Documentatie en rapportage voor affakkelen in de EU-methaanverordening

Alle ontluchtingsprocessen en affakkelprocessen moeten in de toekomst worden gedocumenteerd. Bovendien moeten deze processen worden gerapporteerd aan een nog te benoemen instantie. Deze rapportage moet een rechtvaardiging bevatten voor de gekozen maatregel, bijvoorbeeld waarom er werd afgeblazen in plaats van afgefakkeld. Bovendien moet voor elke maatregel de hoeveelheid methaan die wordt afgeblazen of afgefakkeld worden gemeten en gedocumenteerd. Rapportage van affakkelen en afblazen moet ten minste elk kwartaal plaatsvinden.

Vereisten voor gasfakkels in de EU-methaanverordening

De verordening specificeert slechts enkele vereisten voor gasfakkels. De belangrijkste eis heeft betrekking op de verbrandingsefficiëntie van de gasfakkel, die ten minste 99% moet zijn. Dit betekent dat de gasfakkel het aangevoerde methaan bijna volledig moet verbranden, zodat minder dan 1% van de aangevoerde hoeveelheid methaan niet wordt afgefakkeld. Bovendien moeten gasfakkels uitgerust zijn met een automatische ontsteking of een waakvlam. Een wekelijkse inspectie van de gasfakkel is nodig om de goede werking te garanderen.

Conclusie

De mobiele gasfakkels S, M en XL van Esders voldoen aan de eisen van de EU-Methaanverordening en kunnen ook in de toekomst worden gebruikt als een effectief middel om de methaanuitstoot in het gasdistributienetwerk te verminderen. De momenteel gepubliceerde NEN-EN 7244-7 beveelt ook gasfakkels aan als een effectief middel om operationele methaanemissies te verminderen. Onze mobiele gasfakkels voldoen aan alle eisen van de norm. We hebben alle informatie voor u samengesteld, inclusief een concreet rekenvoorbeeld van de methaanhoeveelheden voor huisaansluitingen. We houden rekening met actuele ontwikkelingen en werken de pagina regelmatig voor u bij.