Logo del pacto verde europeo y la reducción de emisiones de metano

Wat is de EU-greendeal?

De EU Green Deal is een veelomvattend programma van de Europese Unie dat tot doel heeft de klimaatverandering aan te pakken en Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Daarmee zou Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden.

Een belangrijk onderdeel hiervan is het terugdringen van de methaanuitstoot in de energiesector. Methaan is een broeikasgas dat een veel grotere klimaatimpact heeft dan koolstofdioxide. Daarom besluit de verordening om strikte limieten vast te stellen voor de methaanemissies in de gasinfrastructuur. Deze verordening zal helpen de klimaatverandering tegen te gaan en de doelstellingen van de EU Green Deal te verwezenlijken.

We hebben een duidelijk doel! De methaanemissiereductie in de aardgasinfrastructuur.

De EU Green Deal zal de Unie op weg helpen naar klimaatneutraliteit tegen 2050 door alle sectoren van de economie volledig koolstofvrij te maken. (Decarbonisatie betekent het verminderen van de CO₂-uitstoot, met als doel op lange termijn geen broeikasgassen meer uit te stoten door economische activiteiten).

Met de verordening van het Europees Parlement en de Raad over de vermindering van de methaanuitstoot heeft de Europese Unie een grote stap voorwaarts gezet en de doelstelling van klimaatneutraliteit van de gehele economie tegen 2050 wettelijk vastgelegd. De bindende doelstelling voor 2030 is: tegen 2030 een vermindering van de netto uitstoot van broeikasgas met 55 % vergeleken met het niveau van 1990.

De EU-verordening ter vermindering van de methaanemissies heeft de volgende doelstellingen

#1 Zorgen voor een gedegen kwantificering van emissies, inclusief rapportage van inventarisatiegegevens van broeikasgassen.

#2 Effectieve vermindering van methaanemissies in de hele energievoorzieningsketen tegen 2030 door verbeterde technologieën en processen.

#3 Vergroting van transparantie en verbetering van de beschikbaarheid van informatie over methaanemissies in de EU door middel van een uitgebreid datasysteem.

Dit jaar gaat de nieuwe EU regelgeving in welke betrekking heeft op de vermindering van methaan uitstoot

Dit zal de EU-strategie voor de komende jaren significant veranderen.

Er komen beperkingen op het afblazen en affakkelen van gas. Wanneer gas wordt afgeblazen moet hier melding van worden gemaakt.

Verminder de methaanuitstoot in de EU met onze Fakkelinstallatie S.

Onze technologie is een kosteneffectieve oplossing voor het afvangen en affakkelen van methaan uit verschillende bronnen. In Nederland zijn sinds 1999 de methaanemissies van de gasindustrie met 76 % teruggebracht. We hebben in de afgelopen jaren met succes grote emissieveroorzakers en lekgevoelige installaties verbeterd en vervangen. De gassector zet zich om die trend voort te zetten om de weg vrij te maken voor klimaatneutraliteit tegen 2050.

Nu moeten we de kleine lekkages en methaanuitstoot in het gasdistributienet en de huisaansluitingen wegwerken.

Hier delen we de voordelen van het gebruik van fakkelinstallatie en hoe ze kunnen helpen de impact van methaanemissies op het milieu te verminderen.

Vraag alle informatie aan over het affakkelen van methaan

Bent u geïnteresseerd in het verminderen van de methaanuitstoot? Vraag dan hieronder onze factsheet aan over het verminderen van de methaanuitstoot door affakkelen. In deze factsheet wordt uitgelegd waarom de Fakkelinstallatie het beste alternatief is voor afblazen.

Offerte aanvragen voor fakkelinstallatie

Hoeveel methaanuitstoot kunt u besparen met affakkelen?

 Voorbeeldgegevens voor een doorsnee huisaansluitleiding in Nederland en Duitsland

Inbedrijfstelling met onze Fakkelinstallatie S verminderd tot bijna 100 % van de methaanuitstoot.

Nieuw aangelegde aardgasleidingen in woningbouwgebieden moeten worden gespoeld voordat ze in gebruik worden genomen. Het spoelproces wordt vaak nog zonder gasfakkel uitgevoerd met behulp van afblaasbuizen. Dit wordt afblazen genoemd, waarbij een bepaalde hoeveelheid methaan in de lucht vrijkomt. Door gebruik te maken van een gasfakkel wordt methaan geneutraliseerd door gericht affakkelen, waardoor de methaanuitstoot van het gehele spoelproces met circa 90 % kan worden verminderd. Met behulp van de Fakkelinstallatie S kan bij de ingebruikname van huisaansluitleidingen een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de vermindering van de methaanuitstoot in het gasdistributienet.

Stel dat de huisaansluitleiding die van de woning naar het gasnet loopt, een binnenleidingdiameter heeft van 25 mm, en de totale lengte van de huisaansluitleiding 7,6 meter is. Dan heeft de huisaansluitleiding een totaal volume van ca. 3,7 liter. Alle hier gegeven getalswaarden voor methaanuitstoot zijn bepaald ervan uitgaande dat met minimaal het dubbele volume van de huisaansluitleiding wordt gespoeld. Het methaangehalte in aardgas ligt tussen de 80 en 90 %. Bedrijfsdruk van de gasleiding 100 mbar.

De methaanreductie door het gebruik van een fakkelinstallatie tijdens een spoelproces ligt iets onder de 100 %, omdat soms niet-ontvlambare gas-luchtmengsels kunnen ontstaan.

Zodra er zich een ontvlambaar gas-luchtmengsel in de gasfakkel bevindt, wordt deze volledig en emissiearm verbrand met een rendement van 100 %.

Buitenbedrijfstelling met onze Fakkelinstallatie S vermindert tot 100 % methaanuitstoot.

Mobile Gasflare House connection pipe EN Decomissioning

Om onderhoud aan een gasleiding in een woonwijk te kunnen uitvoeren, moet de leiding tijdelijk buiten gebruik worden gesteld, d.w.z. de leiding moet van het gasnet worden losgekoppeld en het gas in de leiding moet op de een of andere manier worden verwijderd. Dit kan worden bereikt door het af te blazen, wat een aanzienlijke methaanuitstoot veroorzaakt, of door een gasfakkel te gebruiken.

Stel dat de huisaansluitleiding die van de woning naar het gasnet loopt een binnenleidingdiameter heeft van 25 mm, en de totale lengte van de huisaansluitleiding 7,6 meter is. Dan heeft de huisaansluitleiding een totaal volume van ca. 3,7 liter. Het methaangehalte in aardgas ligt tussen de 80 en 90 %.

Bij een bedrijfsdruk van 100 mbar bevindt zich doorgaans tussen de 2,5 en 2,6 gram methaan in de huisaansluitleiding. Bij het buiten gebruik stellen van het installatie moet dit methaan worden afgevoerd, hetzij door het af te blazen, hetzij door middel van een fakkelinstallatie. Zodra er een ontvlambaar gasmengsel in de gasfakkel aanwezig is, wordt het gas met een rendement van 100 % volledig en emissiearm verbrand. Tijdens de drukdalingsfase is altijd een ontvlambaar gasmengsel aanwezig, waardoor de methaanreductie voor het gehele proces 100 % is.

Hier zijn onze fakkelinstallaties

Schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date van het laatste nieuws.

In onze nieuwsbrief delen wij nieuwe producten, toepassingen en onze laatste blogs. Al deze informatie ontvangt u direct en overzichtelijk per mail.

Nieuwsbrief