Veel internationale en nationale organisaties hebben het doel om de uitstoot van methaan te verminderen. Esders biedt al vele jaren een technische oplossing voor het affakkelen van gas. De Fakkelinstallatie kan worden gebruikt voor in- en uitbedrijfstelling van leidingen in alle drukbereiken, van atmosferische druk tot 20 bar. Zowel het afblazen als het affakkelen van gas is met de affakkelbuis mogelijk. Vanwege milieubescherming en arbeidsveiligheid wordt affakkelen echter aanbevolen.

In het eindverslag van het ME-Red DSO (richtlijn voor maatregelen voor de technische vermindering van methaanemissies in het Duitse gasdistributienetwerk) werd het affakkelen met de Fakkelinstallatie aangemerkt als “topmaatregel” en in detail geanalyseerd (driepootfakkel voor hoge drukbereik). De auteurs van het eindverslag concluderen dat een gasfakkel een geschikte maatregel is om de methaanemissie te verminderen. De kosten-batenverhouding van het affakkelen is tot nog toe echter alleen gunstig in het hogedrukbereik. Voor het lage- en middendrukbereik ontbrak het aan kosteneffectieve technologieën die in redelijke verhouding staan tot de aanzienlijk geringere hoeveelheden methaan en daarmee het aanzienlijk geringere potentieel voor methaanreductie in deze drukgebieden.

Mini Fakkelinstallate (S) voor het lage- en middendrukbereik

Speciaal voor het lage- en middendrukbereik heeft Esders de Mini Fakkelinstallatie (S) ontwikkeld. Deze biedt een goedkope, compacte oplossing voor het schoon affakkelen van gas. Het apparaat is in enkele minuten gebruiksklaar en is dus geschikt om grote hoeveelheden uitstoot te voorkomen, ook bij werkzaamheden aan huisaansluitingen. Bij huisaansluitingen zijn de te besparen volumes van een enkele aansluitleiding gering, maar zodra deze kleine hoeveelheden worden opgeteld, bijv. in een jaarbalans, ontstaat een aanzienlijk emissiereductiepotentieel. Met behulp van de Mini Fakkelinstallatie (S) kan alleen al bij de ingebruikneming van huisaansluitleidingen een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de vermindering van de methaanemissies in het gasdistributienet, doordat de investeringskosten laag zijn en de arbeidsinzet per keer gering.

De Mini Fakkelinstallatie (S) heeft een vast werkgebied van 1 bar tot een paar mbar boven de atmosferische druk. In dit drukbereik wordt het gas op een milieuvriendelijke, emissiearme en vrijwel volledige wijze verbrand. De volumestroom is afhankelijk van de werkdruk en ligt bij ca. 8 Nm3/h bij 1 bar inlaatdruk. Geïntegreerde (continue) ontsteking garandeert een stabiele verbranding en zorgt voor voldoende arbeidsveiligheid, aangezien er geen personeel in de buurt van het ontsnappende gas hoeft te komen om de vlam te ontsteken. De werkdruk van de gasfakkel is begrenst tot maximaal 1 bar, aangezien factoren als vlambeeld, geluidsniveau en stabiele verbranding niet meer optimaal zouden zijn bij hogere drukken. De inlaatdruk kan echter tot ca.10 bar oplopen en wordt dan beperkt tot maximaal 1 bar door de meegeleverde aansluitaccessoires. Dit betekent dat de Mini Fakkelinstallatie (S) in principe ook voor het hoge drukbereik kan worden gebruikt.

Extra toepassingsgebieden voor de Mini Fakkelinstallatie (S) zijn mogelijk in combinatie met andere “topmaatregelen” uit het eindrapport DVGW ME-Red DSO. Bij gebruik van een mobiele compressor voor buitenbedrijfstelling, blijft er om technische redenen altijd een resthoeveelheid gas achter in de pijpleiding met druk tot 700 mbar. Een verlaging van de bedrijfsdruk vóór buitenbedrijfstelling leidt ook tot een restdruk in de leiding, die op een andere manier moet worden afgevoerd. De derde maatregel is het verkleinen van de af te blazen leidingsectie als een gebruikelijke maatregel om operationele emissies te verminderen. Voor alle drie genoemde maatregelen is toepassing van de Mini Fakkelinstallatie (S) mogelijk om restgashoeveelheden bij gedeeltelijk verminderde druk op een schone en milieuvriendelijke manier af te fakkelen. Deze mogelijke combinaties van maatregelen worden niet allemaal expliciet genoemd in het eindverslag, maar zijn zinvol en op zijn minst aan te bevelen. Gezien de installatietijd van enkelen minuten voor de Mini Fakkelinstallatie (S), kan met weinig moeite een grote emissiereductie worden bereikt. Verscheidene DVGW-werkbladen worden momenteel bewerkt, bijv. DVGW G 465-2 en een nieuw werkblad over maatregelen om de methaanemissies in het gasdistributienetwerk te verminderen.

Esders GmbH adviseert om meer aandacht te besteden aan het affakkelen van gas bij operationele emissies en dit op te nemen in relevante werkbladen als passende maatregel om methaanemissies in het gasdistributienet te verminderen. Affakkelen draagt ​​niet alleen bij aan de bescherming van het milieu, maar ook aan de arbeidsveiligheid. Met het nieuwe product, de Mini Fakkelinstallatie (S), levert het bedrijf een verdere bijdrage aan de klimaatneutrale exploitatie van het distributienet en levert het technische oplossingen voor klimaatbescherming en arbeidsveiligheid.