Esders B.V. | Impressum

Colofon

Postadres:
Esders B.V.
Postbus 10131
5000 JC Tilburg

 

Bezoekadres:
Esders B.V.
J. Asselbergsweg 2
5026 RR Tilburg

 

Contact:
Telefoon: +31 (0)13 468 0856

Fax: +31 (0)13 468 6075

E-mail: info@esders.nl

 

Kamer van Koophandel:

18091063

btw-nummer:

NL818643754B01

 

Disclaimer

 

Auteursrecht

De website en de inhoud daarvan, met uitzondering van links naar derden, zijn eigendom van Esders. Voor het kopiëren, verspreiden, aanpassen of ander gebruik van de site  is schriftelijke toestemming van Esders nodig. Downloads en kopieën zijn alleen toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.  Bij verwijzing naar of opnemen van (delen van) een website van derden, is rekening gehouden met het auteursrecht. Mocht u desondanks een onrechtmatigheid tegenkomen, gelieve ons dan hierover te informeren, zodat wij deze van onze site kunnen verwijderen.

 

Aansprakelijkheid

Esders B.V. zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en correcte informatie te verschaffen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.

Esders B.V., noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan de site gekoppelde sites (waaronder, maar niet uitsluitend, virussen die uw computerapparatuur, software of gegevens kunnen infecteren).
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten.

 

Gekoppelde sites

Deze website kan links of verwijzingen bevatten van of naar andere websites. Esders B.V. wijst hierbij elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke andere websites van de hand. Evenmin is Esders B.V. aansprakelijk voor enige schade of enig letsel van welke aard dan ook voortvloeiend uit uw bezoek aan of ontoegankelijkheid van dergelijke websites en uit de daarop verschafte informatie of uit uw gebruik van of vertrouwen op deze informatie. Links naar andere websites worden uitsluitend aangeboden als service aan de gebruikers van deze website.

 

Statistische analyse met PIWIK

Deze website maakt gebruik van PIWIK, een open-source software voor statistische analyse van de bezoeken. PIWIK maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website worden opgeslagen op onze server. Het IP-adres wordt onmiddellijk na de verwerking van de informatie en vóór de opslag ervan geanonimiseerd. Uw kunt het gebruik van cookies verhinderen door uw browserinstellingen te veranderen. Wij wijzen u erop, dat u hierdoor niet van alle mogelijkheden van deze website gebruik zult kunnen maken.

 

 

E-mail Disclaimer

 

NL: Deze e-mail en eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u niet de beoogde ontvangen bent of deze e-mail abusievelijk heeft ontvangen, informeer dan direct de afzender en vernietig deze e-mail. Ongeoorloofd kopiëren, opslaan, openbaarmaking of distributie van de inhoud van deze e-mail is strikt verboden.

D: Diese E-Mail, sowie eventuelle Anhänge, enthalten vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind, oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren oder Speichern, sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.

EN: This e-mail and any attachments may contain confidential and / or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, storing, disclosure or distribution of the contents of this e-mail is strictly forbidden.